Herbs

Yashtimadhu Powder

Tribulus Powder

Vayambu Powder

Njavara Rice

Pippali Powder

 Induppu

Sariba Powder

 Arjuna Powder

Khadira Powder

 Ashoka Powder

Neem Bark Powder

 Ginger Powder

Bala  Chopped

 Aragwadha Powder

Amla Powder

 Vibheetaki Powder

Haritaki Powder

 Kasthoori manjal Powder

Pippal Powder 

Amla powder 

Bala choornam 

Frankincense 

Chenninayakam 

Neem Bark powder

Haritaki Powder

Vibhitaki Powder

Sariva Powder

Dasamoolam powder

Nalpamaram Powder

Yashtimadhu Powder

Rasna Powder

Rock salt 

Vetiver powder

Pippali powder

Shikkakai Powder