Herbs- Raw Materials 

Najavara rice 

Amla powder 

Bala choornam 

Frankincense 

Chenninayakam 

Neem Bark powder

Haritaki Powder

Vibhitaki Powder

Sariva Powder

Dasamoolam powder

Nalpamaram Powder

Yashtimadhu Powder

Rasna Powder

Rock salt 

Vetiver powder

Pippali powder

Shikkakai Powder